ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    اختلالهای روانی - حرکتی    کارشناسی
2    اختلالات تکلم و گفتاردرمانی    کارشناسی
3    روانشناسی تدریس به کودکان ناشنوا    کارشناسی
4    آموزش و پرورش کودکان استثنایی    کارشناسی
5    روانشناسی عقب ماندگیهای ذهنی    کارشناسی
6    آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی - 2    کارشناسی
7    اختلالات گویائی    کارشناسی
8    اختلالات یادگیری    کارشناسی
9    گفتار درمانی    کارشناسی
10    آزمون های تشخیص عقب ماندگی های ذهنی    کارشناسی
11    فیزیولوژی اعصاب    کارشناسی
12    روانشناسی عقب ماندگیهای ذهنی    کارشناسی
13    اختلالات گویائی    کارشناسی
14    گفتار درمانی    کارشناسی
15    فیزیولوژی عمومی - اعصاب و غدد    کارشناسی
16    روانشناسی فیزیولوژیک    کارشناسی
17    تفاوتهای فردی کودکان    کارشناسی
18    مقدمات نوروپسیکولوژی    کارشناسی
19    پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی    کارشناسی
20    پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-1    کارشناسی
21    اختلالهای روانی - حرکتی    کارشناسی
22    روانشناسی کودکان عقب مانده ذهنی وروشهای آموزش آنها    کارشناسی
23    پژوهشهای‌عملی انفرادی درروانشناسی‌وآموزش‌کودکان    کارشناسی
24    اختلالات تکلم و گفتاردرمانی    کارشناسی
25    روانشناسی عمومی    کارشناسی
26    آموزش و پرورش کودکان استثنایی    کارشناسی
27    کارورزی در روشهای تدریس    کارشناسی
28    روانشناسی آموزش خواندن    کارشناسی
29    تربیت بدنی- ورزش و بازیهای دبستانی    کارشناسی
30    انگیزه وهیجان    کارشناسی ارشد
31    پیسکوفیزیولوژی ونوروپیسکولوژی    کارشناسی ارشد
32    مبانی علوم اعصاب    کارشناسی ارشد
33    مبانی علوم اعصاب شناختی    کارشناسی ارشد
34    روانشناسی پزشکی ونورپسیکولوژی    کارشناسی ارشد
35    اصول علوم شناختی    کارشناسی ارشد
36    اصول علم عصب پایه    کارشناسی ارشد
37    رویکردهای علم عصب پایه شناختی ونورو پسیکولوژی به هیجان عاطفه وشخصیت    کارشناسی ارشد
38    تکنولوژی آموزشی پیشرفته    کارشناسی ارشد
39    اختلالات یادگیری    کارشناسی ارشد
40    روانشناسی آزمایشگاهی ونورپسیکولوژی    دکتری (Ph.D)
41    فیزیولوژی یادگیری    دکتری (Ph.D)
42    روان شناسی شناختی    دکتری (Ph.D)